/assets/img/logo-small.png
/assets/img/slider/_default.jpg

Tylko nauka przez doświadczenie ma sens

Kursy pedagogiczne

Kursy pedagogiczne

KURS PEDAGOGICZNY DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

Kurs przeznaczony jest dla osób, które chcą zdobyć kwalifikacje pedagogiczne ubiegają się o uzyskanie prawa do nauczania zawodu. Kurs przygotowuje pracodawców bądź pracowników do pracy z młodzieżą jak i osobami dorosłymi. Celem kursu jest przygotowanie do samodzielnego planowania, organizowania i wykonywania dotyczących kształcenia zawodowego. Ukończenie kursu uprawnia do przyjmowania młodocianych pracowników w zakładach usługowych, placówkach handlowych i zakładach produkcyjnych.

 

Kurs Pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U.2019 r. poz.391) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019r. W sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. Z 2019r. Poz. 652).

Wymagania wstępne dla uczestników
Zgodnie z wymaganiami określonymi w przytoczonego wyżej rozporządzenia w sprawie praktycznej nauki zawodu, o tytuł instruktora mogą się starać osoby które posiadają:
tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, i co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz:
a) świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia, technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej lub
b) świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej, lub

tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, i co najmniej czteroletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz:
a) świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum zawodowego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego lub
b) świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia i technikum uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub
c) świadectwo ukończenia średniego studium zawodowego, lub:

3) dyplom ukończenia studiów:
a) na kierunku odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub
b) na innym kierunku niż odpowiedni dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub:

4) tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, i co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia, lub

5)tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać.

Sposób organizacji kursu:
Kurs trwa 48 godzin (40 godzin zajęć z psychologii, pedagogiki i metodyki praktycznej nauki zawodu oraz 8 godzin umiejętności dydaktycznych).
Sposób organizacji:
- stacjonarnie w siedzibie firmie AdConsulting. Uczestnik zostaje poinformowany przed rozpoczęciem kursu o harmonogramie zjazdów.
- za pośrednictwem platformy e-learningowej. Oznacza to, że naukę można rozpocząć w dowolnym momencie i pracować w dogodnym dla siebie czasie. Nad szkoleniem czuwa koordynator szkolenia, który odpowiada na wszelkiego rodzaju pytania.
Harmonogram zajęć ustalany przed rozpoczęciem każdej edycji kursu.
Zajęcia dydaktyczne uczestnik szkolenia odbywa we własnym zakresie. Trwają one 8 godzin.
Uczestnik sam dokonuje wyboru placówki (branża rzemiosła dowolna), w której będzie odbywał umiejętności dydaktyczne.
Uczestnik po odbyciu umiejętności dydaktycznych składa pisemne potwierdzenie ich odbycia (z wyraźnym określeniem rodzaju oraz miejsca i czasu odbywania) przez kierownika/właściciela placówki/firmy (dokument musi być opieczętowany i podpisany).

Warunkiem zaliczenia umiejętności dydaktycznych jest przesłanie potwierdzenia o ich odbyciu (wzór dokumentu przysyłamy w szkoleniu) w oryginale na adres firmy.

Ostatnim etapem zaliczenia kurs dla instruktorów praktycznej nauki zawodu jest zdanie egzaminu końcowego składającego się z części teoretycznej i praktycznej w formie pisemnej. Egzamin odbywa się stacjonarnie w miejscu wyznaczonym przez organizatora.

Uczestnicy kursu„ którzy pozytywnie zaliczyli test, otrzymają zaświadczenie ukończenia „Kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodów”

Program kursu został zatwierdzony przez Katowickiego Kuratora Oświaty dnia 22.08.2019 nr zgody: WE-KZ.5633.1.5.2019

 

KURS PEDAGOGICZNY DLA WYKŁADOWCÓW POZASZKOLNYCH FORM KSZTAŁCENIA - DLA WSZYSTKICH GRUP ZAWODOWYCH

Kurs przeznaczony jest dla osób chcących zdobyć dodatkową wiedzę i umiejętności z zakresu prowadzenia szkoleń osób dorosłych.

Kurs adresujemy do:

-Właścicieli zakładów, specjalistów w danej dziedzinie
-Techników bhp, inspektorów i specjalistów bhp
-Techników ds ochrony przeciwpożarowej , inspektorów i specjalistów ds ochrony przeciwpożarowej
-Kadry medycznej, technicznej i administracyjnej

Uczestnicy zostaną zaopatrzeni w materiały potrzebne do opanowania zagadnień wymaganych do zdania egzaminu oraz wykaz lektur uzupełniających.
Całość tematyki zostanie wyłożona na platformie e-learning lub stacjonarnie w formie wykładów i zakończona zostanie egzaminem sprawdzającym wiedzę.

Zakończone szkolenia
25.06.22
WROCŁAW
EGZAMIN STACJONARNY
Kursy pedagogiczne
25.06.22
KRAKÓW
EGZAMIN STACJONARNY
Kursy pedagogiczne
25.06.22
TORUŃ
EGZAMIN STACJONARNY
Kursy pedagogiczne
25.06.22
SZCZECIN
EGZAMIN STACJONARNY
Kursy pedagogiczne
24.06.22
SOPOT
EGZAMIN STACJONARNY
Kursy pedagogiczne
11.06.22
ŁÓDŹ
EGZAMIN STACJONARNY
Kursy pedagogiczne
10.06.22
POZNAŃ
EGZAMIN STACJONARNY
Kursy pedagogiczne
10.06.22
WARSZAWA
EGZAMIN STACJONARNY
Kursy pedagogiczne

Chcesz wiedzieć więcej na temat tego szkolenia? Skontaktuj się z nami!